Gregório Nunes Coronel

Bibliografia

De Optimu Republicae Statu, 1597